Ljudska Prava I Osnovne Slobode U Bosni I Hercegovini U Fokusu Evropske Konvencije O Ljudskim Pravima

von: Admir Atovi?

GRIN Publishing, 2013

ISBN: 9783656537533 , 110 Seiten

Format: PDF

Kopierschutz: frei

Windows PC,Mac OSX geeignet für alle DRM-fähigen eReader Apple iPad, Android Tablet PC's

Preis: 24,99 EUR

Mehr zum Inhalt

Ljudska Prava I Osnovne Slobode U Bosni I Hercegovini U Fokusu Evropske Konvencije O Ljudskim Pravima


 

Document from the year 2013 in the subject Law - Philosophy, History and Sociology of Law, grade: 10, , language: Croatian, abstract: U slu?aju Bosne i Hercegovine, Evropska konvencija nije samo jedan u nizu me?unarodnih ugovora iz kojeg proizilaze izvjesne obaveze za dr?ave-potpisnice, ve? jedan od najva?nijih Ustavom zagarantovanim i za?ti?enim dokumentima. Iz te ?injenice proizilazi i pristup ovoj temi. Kada se analiziraju uslovi u kojima je Evropska konvencija, kao op?i demokratski princip u Evropi, nastala, sadr?aj prava koja ?titi i teorije koje su joj prethodile, ?ini se da ona ima povla?ten polo?aj u odnosu na druge me?unarodne obaveze koje, njenom primjenom, postaju ne samo obaveza dr?ave u me?unarodnim okvirima, ve? prvenstveno obaveza koja najsna?nije djeluje na unutra?nje pravo bez obzira da li je njena primjena obavezna prema ustavu neke dr?ave. Ovdje nam se name?e pitanje odnosa jednog takvog dokumenta sa ustavom konkretne dr?ave, u ovom slu?aju Bosne i Hercegovine i eventualne supremacije Evropske konvencije odnosno Ustava BiH. Da bi se do?lo do odgovora na ovo pitanje, potrebno je analizirati niz elemenata koji mogu predstavljati afirmativne argumente za potvrdu da Evropska konvencija, kao ustavni princip jeste hijerarhijski iznad samog Ustava BiH. U tu svrhu je neophodno analizirati op?e ?injenice u kojima je nastao Ustav BiH, kao i metode njegovog tuma?enja, odnosno utvrditi ko je nadle?an davati kona?na i obavezuju?a tuma?enja njegovog teksta, odnosno kakav uticaj takva tuma?enja imaju na ukupni ustavni sistem Bosne i Hercegovine. Tako?er je vrlo bitno analizirati problem na osnovu principa me?unarodnog prava i na?ina na koji su dr?ave ?lanice EU tretirale problem odnosa unutra?njeg i me?unarodnog prava, a u okviru tog odnosa na?ina na koji pojedine dr?ave ispunjavaju preuzete obaveze.

Admir Atovi? Ro?en 05.08.1976. godine u Sarajevu. Zavr?io je osnovnu ?kolu u Sarajevu, a gimnaziju u Bonnu - Njema?ka. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu zavr?ava 2004. godine, stekav?i stru?no zvanje diplomirani pravnik. Akademske 2008/2009. upisao postdiplomski studij, odsjek Javno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku. Radno iskustvo -Od april 1992. do maja 1994. godine u Ministrastvu odbrane Republike Bosne i Hercegovine, Komandir ?ete. -Od 1995. do 1999. godine - Tehni?ki saradnik - Ambasada Bosne i Hercegovine u Bonn-u, Njema?ka. -Od 2000. do 2001. godine - Konzularni radnik I - Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Bonn-u, Njema?ka. -Od 2001. do 2004. godine - Za?tita i odr?avanje sistema u Odsjeku za komunikacije i informatiku u Sektoru za op?e poslove - Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. -Od 2004. do 2008. godine - Stru?ni saradnik u F. Autocentru SA d.o.o. Sarajevo. -Od 2009. do 2010. godine - Predsjednik komisije za javne nabavke - Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. -Od jula 2009. do maja 2010. godine - I Sekretar - Odsjek za me?unarodno-pravne poslove - Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. -Od maja 2010. do januara 2012. godine - I Sekretar - Odsjek za radno-pravnu za?titu - Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. -Od januara 2012. do novembra 2012. godine - Savjetnik - Ured za odnose sa javno??u - Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. -Od 1.11.2012. do danas - Konzul, ?ef konzularnog odjeljenja - Generalni konzulat Bosne i Hercegovine Frankfurt am Main, Njema?ka Objavljena literatura: •2009 - Zabrana diskriminacije •2012 - Autonomija volje ugovornih stranaka kod prodaje sa elementom inostranosti •2013 - Ljudska prava i politi?ke slobode u Bosni i Hercegovini u fokusu Evropske konvencije o ljudskim pravima Nagrade i pohvale •Odlukom Predsjedni?tva Republike Bosne i Hercegovine broj: 02-011-151/96 od 29.02.1996.godine, imenovanje u ?in nadporu?nika. •Odlukom komande Prvog korpusa AR BiH broj: 27-399/94 OD 03.03.1994. godine, pismena pohvala sa zna?kom Zlatnog ljiljana. Govori engleski i njema?ki jezik.